Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Zmiana właściciela lokalu

Zmiana osób uprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu odbywa się poprzez zawarcie umowy w kancelarii notarialnej. Notariusz ma obowiązek przesłać do Spółdzielni wypis aktu notarialnego.

Dla jej zawarcia niezbędne jest uprzednie uzyskanie ze Spółdzielni zaświadczenia, stwierdzającego komu przysługuje prawo do danego lokalu, jak również o braku zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat czynszowych.

Niezależnie od powyższego zachęcamy strony umowy do przybycia do siedziby Spółdzielni celem podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego (rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania), wskazania członka Spółdzielni spośród współwłaścieli, jak również pozostawienia danych kontaktowych, umożliwiających nawiązanie kontaktu przez administrację Spółdzielni.

 

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej nie jest wymagane wydanie przez Spółdzielnię zaświadczenia o przysługującym prawie, zaś notariusz nie ma obowiązku przesłania informacji odnośnie zmiany właciciela tego typu prawa. Tym samym, do czasu powiadomienia przez strony umowy o fakcie jej zawarcia, zbywca nadal figurować będzie w prowadzonych przez Spółdzielnię rejestrach.

Zachęcamy zatem to dopilnowania formalności w tym zakresie.