Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"
Aktualności
 • Ogłoszenie

  logo 

  Elbląg, dnia 17.11.2022r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

                  Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” w Elblągu, ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „SIELANKA” w 2023r. Roboty te obejmują następujące części:

   

  1)     Część nr 1.              Modernizacja pokryć dachowych i modernizacja kominów na 12 budynkach,

  2)     Część nr 1a.            Modernizacja pokryć dachowych i modernizacja kominów na 5 budynkach,

  3)     Część nr 1b.            Modernizacja pokryć dachowych i modernizacja kominów na 4 budynkach,

  4)     Część nr 1c.            Modernizacja pokryć dachowych i modernizacja kominów na 3 budynkach,

  5)     Część nr 2.              Modernizacja instalacji odgromowej na 11 budynkach,

  6)     Część nr 3.              Docieplenie cokołów z robotami towarzyszącymi 8 budynków mieszkalnych,

  7)     Część nr 3a.            Docieplenie cokołów z robotami towarzyszącymi 4 budynków mieszkalnych,

  8)     Część nr 3b.            Docieplenie cokołów z robotami towarzyszącymi 4 budynków mieszkalnych,

  9)     Część nr 4.              Montaż dodatkowych poręczy wzdłuż biegów klatek schodowych 8 budynków, montaż składanych krzesełek na półpiętrach 8 budynków,

   

  Termin realizacji zamówienia od dnia 02.01.2023r. do dnia 31.10.2023r.

  Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), którą można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.esmsielanka.elblag.pl

  Warunkiem udziału w przetargu na roboty jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości wynikającej z pkt. B.6 SWZ:

   

  -        dla części nr 1 w wysokości 60.000,00 zł

  -        dla części nr 1a w wysokości 30.000,00 zł

  -        dla części nr 1b w wysokości 30.000,00 zł

  -        dla części nr 1c w wysokości 30.000,00 zł

  -        dla części nr 2 w wysokości 15.000,00 zł

  -        dla części nr 3 w wysokości 20.000,00 zł

  -        dla części nr 3a w wysokości 15.000,00 zł

  -        dla części nr 3b w wysokości 15.000,00 zł

  -        dla części nr 4 w wysokości 5.000,00 zł

   

  Pisemną ofertę na wykonanie w/w  robót należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 30.11.2022r. do godz. 945 w zamkniętej kopercie z napisem jak w SWZ.

   

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu, ul. Gwiezdna 26/27 (pokój nr 20) w dniu 30.11.2022r. o godz. 1000.            

  Ogłoszenie o przetargu może być odwołane. Spółdzielnia zastrzega możliwość zamknięcia przetargu w całości lub w części bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 • Elektroodpady

  Pojemniki do zbierania elektroodpadów oraz nieodpłatny odbiór sprzętu AGD.

 • Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej.

  Niedziałająca wentylacja, występowanie ciemnych wykwitów na sufitach i ścianach w lokalu mieszkalnym - pobierz artykuł

 • Harmonogram przeglądów gazowych oraz wentylacji w roku 2022

  Przedstawiamy Państwu harmonogram przeprowadzania w zasobach Spółdzielni przeglądów gazowych oraz przewodów wentylacyjnych w roku 2022 - pobierz harmonogram

         Strona domowa         Portal WRC - Od poniedziałku rozpocznie się przegląd kominów i wentylacji