Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Rewitalizacja obiektów - Obszar 11 cz. 1

ue

Projekt - dofinansowanie środkami Unii Europejskiej

 W dniu 28 września 2018 roku Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Sielanka” podpisała umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie na dofinansowanie projektu pn.:

„Wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM Sielanka poprzez likwidację barier architektonicznych i społecznych i rewitalizację obiektów w obszarze 11 cz. 1”

Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielona została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 8 - „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działania 8.2 - „Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga –ZIT bis”, Nr wniosku o dofinansowanie projektu RPWM.08.02.00-28-0006/18.

•   Całkowita wartość Projektu: 18 392 081,53 zł,

•   Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 445 278,54 zł,

•   Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 493 919,84 zł.

                                                                                                                                                         

Opis i cele projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejących 38 obiektów budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego z budową siłowni plenerowej, oraz poprawa jakości technicznej budynków zarządzanych przez Elbląską Spółdzielnię Mieszkaniową „Sielanka” zlokalizowanych w mieście Elbląg, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym m.in.:

●    Modernizacja pokryć dachowych i kominów oraz docieplenie cokołów budynków w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków;

●    Modernizacja instalacji odgromowej, monitoring osiedla, modernizacja balkonów w celu podniesienia komfortu zamieszkiwania i poziomu bezpieczeństwa  użytkowników;

●    Montaż dodatkowych poręczy wzdłuż schodów oraz składanych krzesełek na półpiętrach klatek schodowych w celu ułatwienia korzystania ze schodów osobom w podeszłym wieku  i niepełnosprawnym;

●    Przebudowa schodów przed klatkami oraz oznaczenie wejść do klatek pismem Braille’a w celu usunięcia barier dla osób z niepełnosprawnościami;

●    Budowa siłowni typu fitness w celu umożliwienia integracji mieszkańców.

Projekt obejmuje zadania, które przyczynią się do poprawy poziomu jakości życia osób korzystających ze zrewitalizowanych budynków, zwiększą liczbę osób uczestniczących w organizowanych przez Spółdzielnię zajęciach aktywizacyjno-rekreacyjnych, oraz wpłyną na dostosowanie budynków mieszkalnych do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

 

Celem głównym projektu jest integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców w tym również zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów osiedla ESM Sielanka.  

 

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

●    Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 38 szt.

●    Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 38 szt.

●    Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,75 ha

●    Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich – 1996 jm.

●    Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych budynków mieszkalnych w obszarach - 3780 osób

 

Realizacja tych celów pozwoli osiągnąć cele długofalowe, do których należy zaliczyć:

●   Podniesienie atrakcyjności zasobów mieszkaniowych spółdzielni

●   Poprawę wizerunku Spółdzielni w oczach spółdzielców i mieszkańców

●    Wzrost aktywności i integracji społecznej

● Wzrost zadowolenia mieszkańców budynków poddanych modernizacji i podniesienie komfortu zamieszkiwania i bezpieczeństwa mieszkańców i gości

●    Podniesienie pozycji Elbląga jako jednego z najistotniejszych ośrodków miejskich Warmii i Mazur, centrum przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania.

 

Zakres projektu

Projekt obejmuje modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych ul. Brzeska 27-31, Brzeska 35-39, Brzeska 32, Robotnicza 163,165–Brzeska 34, Daszyńskiego 15-19, Jaśminowa 23, Jaśminowa 25, Jaśminowa 27, Jaśminowa 29, Jaśminowa 31, Jaśminowa 33, Donimirskich 1, Donimirskich 2, Robotnicza 45, Robotnicza 47, Robotnicza 49, Robotnicza 51, Robotnicza 53, Robotnicza 55, Robotnicza 57, Robotnicza 59, Różana 1-3, Różana 4-6, Różana 7-9, Różana 10-12a, Jaśminowa 20-30, Robotnicza 88, Robotnicza 90, Robotnicza 92, Robotnicza 94, Robotnicza 96, Gwiezdna 1-5, Gwiezdna 6-10, Gwiezdna 11-15, Gwiezdna 16-20, Płk Dąbka 23, Płk Dąbka 25, Płk Dąbka 5-11 z budową siłowni plenerowej przy ul. Brzeskiej 27-31 w Elblągu i przeprowadzenie prac w następującym zakresie:

 1. Modernizacja pokryć dachowych i modernizacja kominów wraz z modernizacją instalacji odgromowej na 33 budynkach
 2. Modernizacja balkonów 35 budynków
 3. Docieplenie cokołów 38 budynków
 4. Modernizacja opasek izolacyjnych wokół 37 budynków
 5. Wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody w piwnicach 9 budynków
 6. Przebudowa schodów terenowych przed klatkami schodowymi wraz z podestami 38 budynków
 7. Budowa monitoringu osiedlowego w obrębie 27 budynków (koszt niekwalifikowalny)
 8. Oznaczenie wejść do klatek schodowych pismem Braille’a do 38 budynków
 9. Montaż składanych krzesełek na półpiętrach 36 budynków
 10. Dodatkowe poręcze montowane wzdłuż biegów klatek schodowych 36 budynków
 11. Budowa siłowni typu fitness – 1 kpl. (koszt niekwalifikowalny)