Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 52,56+ 36,m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNĘ I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. DO LOKALU PRZYNALEŻĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNE O POW. 36,16 M2. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALACJE C.O., WOD - KAN. Z ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU SĄ OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALANOŚC HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 80,24m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNY I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALCJE C.O., WOD. KAN Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: WIGILIJNA 8-9
Powierzchnia: 159,34m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z JEDNYM WEJŚCIEM OD STRONY ULICY WIGILIJNEJ. LOKAL SKŁADA SIĘ Z SALI GŁÓWNEJ ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO NA PARTERZE, ANTRESOLI ORAZ POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNICY. LOKAL PRZYSTOSOWANY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. W LOKALU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA C.O., WOD.KAN. Z CIEPŁĄ I ZIMNA WODĄ, ELEKTRYCZNA. mEDIA W LOKALU SA OPOMIAROWANE I ROZLICZANE.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2020

                                 Elbląg, dnia 25.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                    

  ZAWIADOMIENIE

 

Mając na uwadze istniejący stan epidemii oraz obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy w tym okresie, Zarząd Spółdzielni w trosce o wspólne bezpieczeństwo zarządził podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym, wynikającym z art. 36 § 9 -13  ustawy Prawo spółdzielcze w brzmieniu aktualnie obowiązującym. Głosowanie odbędzie się na kartach do głosowania.

Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 

(w świetlicy na I piętrze) w ciągu pięciu dni tj. od 21 – 25 września 2020 r. w godzinach 12.00 – 18.00, z podziałem głosujących na funkcjonujące w Spółdzielni rejony eksploatacyjne.

 

 

 

 

 

                       

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2019 rok będą wyłożone do wglądu Członków w świetlicy ESM „Sielanka”  przy ulicy Gwiezdnej 26/27 od dnia 31 sierpnia 2020 r. i będzie można się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

                                   

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem:

 

  1. Uchwała Nr 1/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ESM „Sielanka” z działalności Spółdzielni w 2019 roku
  2. Uchwała Nr 2/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2019 rok
  3. Uchwała Nr 3/WZ/2020 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
  4. Uchwała Nr 4/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” z działalności w 2019 roku.
  5. Uchwała Nr 5/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Prezesowi Zarządu ESM „Sielanka” Panu Mieczysławowi Szałachowskiemu.
  6. Uchwała Nr 6/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Zastępcy Prezesa Zarządu ESM „Sielanka” Pani Ewie Smerża.
  7. Uchwała Nr 7/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok Członkowi Zarządu ESM „Sielanka” Pani Teresie Cieślak.
  8. Uchwała Nr 8/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli ESM „Sielanka” 2019 roku.
  9. Uchwała Nr 9/WZ/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ESM „Sielanka”.
  10. Uchwała Nr 10/WZ/2020 w sprawie uchwalenia Programu Remontów Zasobów ESM „Sielanka” na lata 2021 – 2030.

 

Informacja dotycząca sposobu głosowania uchwał  Walnego  Zgromadzenia

 

Podjęcie uchwał jest konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań w terminie do 30 09.2020r oraz złożenia sprawozdań Spółdzielni w Sądzie Rejestrowym.

Zarząd powoła Komisje Skrutacyjne, których zadaniem będzie wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, policzenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania oraz sporządzenie protokołu z czynności komisji.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał wydawane będą w dniu głosowania w siedzibie Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub pełnomocnika Członka Spółdzielni.  Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w biurze ESM „Sielanka” oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Członkowie posiadający prawa do lokali w kilku rejonach eksploatacyjnych głosują tylko w jednym rejonie. W czasie przebywania w siedzibie Spółdzielni w dniach głosowania oraz w czasie głosowania, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii, istnieje obligatoryjny obowiązek założenia maseczki ochronnej. Wskazanym byłoby też posiadanie własnego długopisu.


Do pobrania: pełnomocnictwo do głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia ESM "Sielnanka" w Elblągu przeprowadzonego w dniach 21 - 25.09.2020 r.