Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 52,56+ 36,m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNĘ I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. DO LOKALU PRZYNALEŻĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNE O POW. 36,16 M2. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALACJE C.O., WOD - KAN. Z ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU SĄ OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALANOŚC HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 80,24m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNY I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALCJE C.O., WOD. KAN Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: WIGILIJNA 8-9
Powierzchnia: 159,34m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z JEDNYM WEJŚCIEM OD STRONY ULICY WIGILIJNEJ. LOKAL SKŁADA SIĘ Z SALI GŁÓWNEJ ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO NA PARTERZE, ANTRESOLI ORAZ POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNICY. LOKAL PRZYSTOSOWANY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. W LOKALU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA C.O., WOD.KAN. Z CIEPŁĄ I ZIMNA WODĄ, ELEKTRYCZNA. mEDIA W LOKALU SA OPOMIAROWANE I ROZLICZANE.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2018

                                                                                                                                           Elbląg, dnia   21.05.2018r.                 

 

                                                                                                                                                                                          

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI

(adresowane wyłącznie do członków ESM „Sielanka”)

 

Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”, działając na podstawie  § 29
ust. 1, § 30 ust. 1 i § 55 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  2 /2018 z dnia 26 lutego 2018 roku

z w o ł u j e  
WALNE  ZGROMADZENIE ESM „SIELANKA”,

którego obrady odbędą się  w pięciu  częściach w dniach 18.06 - 22.06.2018 r.

 według następującego harmonogramu:

 

 

 

 

 

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16.30.

 

                Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
Zasada obowiązuje również w przypadku dysponowania przez członka prawem do większej ilości lokali.

Uwaga: pod pojęciem lokalu należy rozumieć mieszkanie, garaż oraz lokal użytkowy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację na liście obecności.

  PORZĄDEK OBRAD

 KAŻDEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA JEST NASTĘPUJĄCY:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 4. Przedstawienie protokołu w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r. i podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania biegłych rewidentów z badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni  za  2017  rok  oraz  podziału  wyniku  finansowego  Spółdzielni  za  rok  obrachunkowy                - podjęcie uchwał.
 7. Przedstawienie Sprawozdania  Rady  Nadzorczej  z  działalności  w  2017  roku  i  podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.
 9. Wybory do Rady Nadzorczej na okres kadencji 2018 – 2021; przedstawienie kandydatów
  i  przeprowadzenie głosowania.
 10. Uchwalenie zmiany Statutu Spółdzielni.
 11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w 2017 roku i podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
 12. Wybory do Rad Osiedli I – V na okres kadencji 2018 – 2021; przedstawienie kandydatów
  i przeprowadzenie głosowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia  nieruchomości użytkowej budynkowo – gruntowej przy
  ul. Hetmańskiej 28 w Elblągu, usytuowanej na działce nr 304/1.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia na rzecz Gminy Miasto Elbląg części działki nr 8/1 przy
  ul. Zajchowskiego w Elblągu w zamian za pozyskanie od Gminy  części  działki o numerze 8/8 przy ul. Zajchowskiego w Elblągu na potrzeby budowy parkingu dla samochodów osobowych.
 15. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2018 – 2021 i wyboru członków Rad Osiedli na okres kadencji 2018 – 2021, oraz podjęcie uchwał.
 16. Dyskusja.
 17. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania i projekty uchwał, będące  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone od dnia 28.05.2018 r. w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy
ul. Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami statutowymi.

            Informujemy, że po odbyciu ostatniej, piątej części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się
posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części WZ, które dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami.

Termin Kolegium ustalony został na dzień 27 czerwca 2018 r.

Protokół z obrad Kolegium zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.esmsielanka.elblag.pl),  a także wywieszony na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni.            

 

Szanowni Członkowie

 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie dokona wyboru członków Rady Nadzorczej i członków pięciu
Rad Osiedli na kolejną 3 - letnią kadencję 2018 – 2021.

Postanowienia § 45 i § 60 Statutu Spółdzielni stanowią, że:

 

Realizując powyższe postanowienia, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 2/2018 z dnia 26.02.2018r. ustaliła po trzy mandaty członków Rady Nadzorczej dla każdej części Walnego Zgromadzenia,
a dla poszczególnych Rad Osiedli ustaliła obszar działania odpowiadający pięciu rejonom eksploatacyjnym, który obejmuje nieruchomości zaliczane do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia (wykaz nieruchomości przynależnych do każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia podany został na wstępie  zawiadomienia).

 

Niniejszym przekazujemy Państwu informację dotyczącą sposobu zgłaszania kandydatów na członków tych organów i tak:

 

            - wyrażeniu zgody na kandydowanie,

            - nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

            - nie pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

            - nie karalności za przestępstwa umyślne,

            - nie zaleganiu z wnoszeniem opłat za używanie lokalu,

       - braku stosunku pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii prostej i w drugim    stopniu linii bocznej z którymkolwiek z członków Zarządu,     

 

Informujemy, że druk zgłoszenia i oświadczenia członków kandydujących do wyżej wymienionychorganów został opracowany przez Spółdzielnię i można go pobrać ze strony internetowej www.esmsielanka.elblag.pl  lub w siedzibie Spółdzielni  (pokój Nr 4 lub 5) przy ul. Gwiezdnej 26/27.

Wybory przeprowadzone zostaną na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia
w głosowaniu tajnym.

Na kartach wyborczych będą umieszczeni wyłącznie kandydaci będący członkami Spółdzielni, którzy spełniają podane wyżej kryteria  i  zgłoszeni zostali  przez członków ESM „Sielanka”.

Nazwiska i imiona  kandydatów  zostaną umieszczone na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej
z podaniem ulicy, przy której kandydujący członek Spółdzielni posiada prawo do lokalu, z tym że:

 

Karty wyborcze będą jednakowej treści dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie kandydujący do organów Spółdzielni mają prawo zaprezentowania się na każdej części Walnego Zgromadzenia.

            Jednocześnie wyjaśniamy, że w myśl postanowień § 27 ust. 2 Statutu nie można łączyć mandatu członka Rady Nadzorczej i członka Rady Osiedla. W przypadku wyboru do obu organów zajdzie konieczność złożenia rezygnacji  jednego z mandatów.

 

            Komisje Skrutacyjne pięciu części Walnego Zgromadzenia obliczą wyniki głosowania przeprowadzonego na każdej jego części.  Końcowe wyniki wyboru członków Rady Nadzorczej
i członków Rad Osiedli na kadencję obejmującą lata 2018 - 2021 będą znane po podsumowaniu wyników głosowania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

 

Członkami wyżej wymienionych organów zostaną kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów, z tym że:

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                     Z poważaniem

 

 Załączniki do pobrania:

- zgłoszenie członka do Rady Nadzorczej

- oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

- zgłoszenie członka do Rady Osiedla

- oświadczenie kandydata na członka Rady Osiedla