Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 52,56+ 36,m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNĘ I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. DO LOKALU PRZYNALEŻĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNE O POW. 36,16 M2. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALACJE C.O., WOD - KAN. Z ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU SĄ OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALANOŚC HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 80,24m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNY I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALCJE C.O., WOD. KAN Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: WIGILIJNA 8-9
Powierzchnia: 159,34m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z JEDNYM WEJŚCIEM OD STRONY ULICY WIGILIJNEJ. LOKAL SKŁADA SIĘ Z SALI GŁÓWNEJ ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO NA PARTERZE, ANTRESOLI ORAZ POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNICY. LOKAL PRZYSTOSOWANY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. W LOKALU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA C.O., WOD.KAN. Z CIEPŁĄ I ZIMNA WODĄ, ELEKTRYCZNA. mEDIA W LOKALU SA OPOMIAROWANE I ROZLICZANE.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2014

                                                                                                        Elbląg, dnia   14.03.2014 r.                 

 

                                                                                                                                                                                          

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI

(adresowane wyłącznie do członków ESM „Sielanka”)

 

Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu uprzejmie informuje członków Spółdzielni, że działając na podstawie § 28 ust. 2, § 29 ust. 1 i § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  92/2013 z dnia  25 listopada 2013 roku

z w o ł u j e   
WALNE  ZGROMADZENIE
obradujące w pięciu częściach  w dniach 07 - 11.04.2014 r.  jak niżej:

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16 00.

 

                Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, potwierdzając swoje uczestnictwo  w obradach poprzez podpisanie listy obecności.

 

 

Informując o powyższym zapraszamy członków Spółdzielni do udziału w tej części Walnego Zgromadzenia, w której położony jest  ich lokal mieszkalny.


Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację członka na liście obecności.

                                               

  PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 r. i podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania oraz podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy  -  podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku i podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni
  za 2013 rok.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w  2013 roku i podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Wybory uzupełniające na członka Rady Osiedla Nr III  do końca kadencji  2012 – 2015; przedstawienie kandydatów i przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym.
 11. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej w związku z pozbawieniem członkostwa – podjęcie uchwał.
 12. Rozszerzenie „Wieloletniego Programu remontów zasobów ESM „Sielanka” na lata 2010 – 2015”
  o kolejne pięć lat – podjęcie uchwały.
 13. Dyskusja.
 14. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania w sprawie wyboru członka Rady Osiedla Nr III do końca kadencji 2012 – 2015.
 15. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania i projekty uchwał, będące  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone od dnia 24 marca 2014 r. w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy ulicy Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać od poniedziałku do czwartku
w godzinach 9.00 – 15.00, natomiast w piątek - od  9.00 - 14.00.

 

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami statutowymi
i regulaminowymi tego organu.

 

            Informujemy, że po odbyciu wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się
posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części WZ, które dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami. Termin Kolegium ustalony został na dzień 15 kwietnia 2014 r.

 

 

WAŻNA INFORMACJA !

 

                Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu odbędą się wybory uzupełniające do Rady Osiedla
Nr III. Konieczność ich przeprowadzenia spowodowana została utratą mandatu na skutek zgonu jednego z jej członków.

Niniejszym przekazujemy Państwu informację dotyczącą sposobu zgłaszania kandydatów na członka tego organu, który  funkcję tą  pełnić będzie do końca kadencji, obejmującej lata 2012 – 2015.  I tak:

 

            - wyrażeniu zgody na kandydowanie,

            - nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

            - nie pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

            - nie karalności za przestępstwa umyślne,

            - nie zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych.      

 

Informujemy, że druk zgłoszenia i oświadczenia kandydatów na członka Rady Osiedla Nr III został opracowany przez Spółdzielnię i można go pobrać ze strony internetowej www.esmsielanka.elblag.pl
lub w pokoju Nr 4 przy ul. Gwiezdnej 26/27.

 

Wybory przeprowadzone zostaną na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia,
w głosowaniu tajnym. Na kartach wyborczych będą umieszczeni wyłącznie kandydaci będący członkami Spółdzielni, którzy spełniają podane wyżej kryteria  i  zgłoszeni zostali  przez członków ESM „Sielanka”.

Nazwiska i imiona  kandydatów  będą umieszczone na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej
z podaniem ulicy przy której członek zamieszkuje. Karty wyborcze będą jednakowej treści dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

Osoby kandydujące na członka Rady Osiedla Nr III mają prawo zaprezentowania się na każdej części Walnego Zgromadzenia.

            Komisje Skrutacyjne pięciu części Walnego Zgromadzenia obliczą wyniki głosowania przeprowadzonego na każdej części. Końcowe wyniki wyboru członka Rady Osiedla Nr III do końca kadencji tego organu obejmującej lata 2012 - 2015 będą znane po zakończeniu wszystkich pięciu części i podsumowaniu wyników głosowania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

 

Członkiem, który uzupełni skład Rady Osiedla Nr III zostanie kandydat, który otrzyma kolejno największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

                                                                                                    Z poważaniem

 

Załączniki do pobrania:

1. Oświadczenie kandydata na członka Rady Osiedla

2. Karta zgłoszenia kandydata na członka RO nr III