Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 52,56+ 36,m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNĘ I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. DO LOKALU PRZYNALEŻĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNE O POW. 36,16 M2. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALACJE C.O., WOD - KAN. Z ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU SĄ OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALANOŚC HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 80,24m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNY I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALCJE C.O., WOD. KAN Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: WIGILIJNA 8-9
Powierzchnia: 159,34m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z JEDNYM WEJŚCIEM OD STRONY ULICY WIGILIJNEJ. LOKAL SKŁADA SIĘ Z SALI GŁÓWNEJ ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO NA PARTERZE, ANTRESOLI ORAZ POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNICY. LOKAL PRZYSTOSOWANY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. W LOKALU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA C.O., WOD.KAN. Z CIEPŁĄ I ZIMNA WODĄ, ELEKTRYCZNA. mEDIA W LOKALU SA OPOMIAROWANE I ROZLICZANE.

Organy - Zarząd Spółdzielni

 

ZARZĄD


   Kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statucie dla innych organów Spółdzielni. Zarząd składa się z 3 członków w tym z Prezesa Zarządu – wybieranego spośród kandydatów w drodze konkursu oraz Zastępcy Prezesa i Członka Zarządu, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa Zarządu. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać stosowne kwalifikacje w zakresie kierowania i organizowania pracy w jednostkach gospodarczych, a w szczególności w spółdzielczości mieszkaniowej oraz powinien posiadać uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami, zgodnie z art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Odwołanie, w każdym przypadku wymaga pisemnego uzasadnienia z podaniem jasno sprecyzowanych i potwierdzonych faktami zarzutów. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni – Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, stosownie do wymogów Kodeksu pracy. Odwołanie członka Zarządu z pełnionej funkcji nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

   Podstawy i zakres działania, skład, organizację pracy, tryb obradowania i podejmowania uchwał, podział czynności i odpowiedzialności oraz praw poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu ESM „Sielanka” uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3/2020 w dniu 24.02.2020 r.

Od 01.03.2021 roku Zarząd ESM "Sielanka" działa w składzie:

1. mgr Ewa SMERŻA                                       - Prezes Zarządu

2. mgr Adam Stemporzecki                            - Zastępca Prezesa

3. mgr inż. Piotr Szczepański                         - Członek Zarządu

 

W ramach struktury organizacyjnej służb etatowych ESM "Sielanka" funkcjonują trzy piony organizacyjne, podporządkowane członkom Zarządu. Zgodnie z podziałem czynności między członków Zarządu w skład poszczególnych pionów organizacyjnych wchodzą:

1. W pionie Prezesa Zarządu - Głównej Księgowej:

- Dział Członkowsko - Organizacyjny

- Obsługa Prawna Spółdzielni

- Dział Ekonomiczny

- Dział Rozliczeń Czynszowych, w strukturze którego wyodrębniono Sekcję Windykacji

2. W pionie Zastępcy Prezesa Zarządu:

- Dział Księgowości

3. W pionie Członka Zarządu:

- Dział Techniczno Eksploatacyjny

 

W zakresie spraw wchodzących w obszar działania podległego sobie pionu organizacyjnego, każdy z członków Zarządu dokonuje analiz, ocen i w tym zakresie przedkłada stosowne wnioski Zarządowi Spółdzielni.